BIOMECHANICS 2016

POLSKIE TOWARZYSTWO
BIOMECHANIKI

BIOMECHANICS 2016

gotowe-mniejsze

KEYNOTE SPEAKERS

Professor Mark LATASH
College of Health and Human Development, Pennsylvania State University, USA

Professor Jorge AMBRÓSIO
Department of Mechanical Engineering, Technical University of Lisbon, Portugal

Professor Arnold BACA
Department of Sport Science, University of Vienna, Austria

Professor Matthew PAIN
School of Sport, Exercise and Health Sciences, Loughborough University, UK

Professor Mikhail SHESTAKOV
Training Center of Russian National Teams, Scientific Research Department, Russia

IX Krajowy Zjazd Członków PTB

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Biomechaniki

Zarząd PTB zaprasza wszystkich członków Towarzystwa oraz osoby zainteresowane działalnością PTB do udziału w IX Krajowym Zjeździe Członków Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. IX Zjazd Członków PTB odbędzie się podczas Międzynarodowej Konferencji Biomechanics 2016 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej we wtorek 6 września 2016 o godz. 12.00 – w I terminie lub w przypadku braku kworum w II terminie: wtorek 6 września 2016 o godz. 12:20.

Szczegółowy program znajdziecie Państwo w oficjalnym zaproszeniu – Zawiadomienie o IX Zjeździe PTB i Zebraniu Zarządu.

Przesłanie prof. Andrzeja Wita

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Biomechaniki

Okazją do niniejszego przesłania są zbliżający się koniec kadencji obecnych władz Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, zaawansowane przygotowania do konferencji Biomechanics 2016 a także przygotowania Krajowego Zjazdu Członków PTB.

Podczas Walnego Zjazdu będą przedstawione, miedzy innymi, Kalendarium oraz sprawozdanie ustępującego Zarządu. Już dzisiaj możemy stwierdzić, że w obecnej kadencji Zarząd przeprowadził kilka znaczących dla Towarzystwa przedsięwzięć natury administracyjno-organizacyjnej. Niewątpliwie do najważniejszych należy zaliczyć zatwierdzenie przez Sąd Rejonowy dla m. Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Statutu PTB. Wiele wysiłku w przygotowanie wniosku, skompletowanie załączników i dodatkowych materiałów oraz w składaniu stosowych wyjaśnień włożył prof. dr hab. Michał Wychowański, sekretarz generalny PTB. Pismem z dnia 5.04.2016 mamy zatwierdzony Statut ze zmianami, jakie wniósł Krajowy Zjazd dnia 2 września 2014 roku, podczas VIII Krajowego Zjazdu Członków PTB.

Kolejną istotną zmianą w funkcjonowaniu Towarzystwa było wypełnienie wymagań Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z kolejnymi aktualizacjami (27.06.2014), dotyczącymi także finansów Stowarzyszeń i Towarzystw. Dnia 5.10.2015 do Urzędu Skarbowego zostały złożone Zeznanie o Wysokości Osiągniętego Dochodu (CIT8) za lata 2009-2015. Sprawozdania przygotowało Biuro Rozrachunkowe w oparciu o materiały przygotowane przez prof. dr hab. Małgorzatę Syczewską, skarbnika PTB.

Od kilku miesięcy, po raz pierwszy w historii Towarzystwa, przygotowane są dokumenty pozwalające na przeprowadzenie weryfikacji nieaktywnych członków Towarzystwa. Decyzję w tej sprawie podejmie Krajowy Zjazd Członków, planowany na wrzesień 2016.

Planowo przebiegają przygotowania do Konferencji „Biomechanics 2016”, która odbędzie się pod auspicjami PTB, w dniach 5-7 września 2016 na terenie Filii AWF Warszawa w Białej-Podlaskiej. Do Komitetu Organizacyjnego, któremu przewodniczy prof. dr hab. Adam Czaplicki do dnia 1.06.2016 wpłynęło 146 streszczeń. Streszczenia zostały poddane ocenie przez 44 wybitnych biomechaników z ośrodków krajowych i zagranicznych, członków Komitetu Naukowego, pracującego pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzej Wita. Aktualnie trwają prace edytorskie i korekty językowe, zmierzające do wydania streszczeń w formie Book of Abstracts.

W dniach 20-22 maja 2016 odbyła się w Ustroniu Śląskim kolejna XIII Majówka Młodych Biomechaników im. Dagmary Tejszerskiej, także pod auspicjami PTB. Pragnę przekazać gratulacje i podziękowania dla organizatorów z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. Markowi Gzikowi i dr Agacie Guzik-Kopyto oraz całemu zespołowi za przygotowanie i przeprowadzenie bardzo udanej konferencji.