IX Krajowy Zjazd Członków PTB

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Biomechaniki

Zarząd PTB zaprasza wszystkich członków Towarzystwa oraz osoby zainteresowane działalnością PTB do udziału w IX Krajowym Zjeździe Członków Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. IX Zjazd Członków PTB odbędzie się podczas Międzynarodowej Konferencji Biomechanics 2016 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej we wtorek 6 września 2016 o godz. 12.00 – w I terminie lub w przypadku braku kworum w II terminie: wtorek 6 września 2016 o godz. 12:20.

Szczegółowy program znajdziecie Państwo w oficjalnym zaproszeniu – Zawiadomienie o IX Zjeździe PTB i Zebraniu Zarządu.

Przesłanie prof. Andrzeja Wita

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Biomechaniki

Okazją do niniejszego przesłania są zbliżający się koniec kadencji obecnych władz Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, zaawansowane przygotowania do konferencji Biomechanics 2016 a także przygotowania Krajowego Zjazdu Członków PTB.

Podczas Walnego Zjazdu będą przedstawione, miedzy innymi, Kalendarium oraz sprawozdanie ustępującego Zarządu. Już dzisiaj możemy stwierdzić, że w obecnej kadencji Zarząd przeprowadził kilka znaczących dla Towarzystwa przedsięwzięć natury administracyjno-organizacyjnej. Niewątpliwie do najważniejszych należy zaliczyć zatwierdzenie przez Sąd Rejonowy dla m. Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Statutu PTB. Wiele wysiłku w przygotowanie wniosku, skompletowanie załączników i dodatkowych materiałów oraz w składaniu stosowych wyjaśnień włożył prof. dr hab. Michał Wychowański, sekretarz generalny PTB. Pismem z dnia 5.04.2016 mamy zatwierdzony Statut ze zmianami, jakie wniósł Krajowy Zjazd dnia 2 września 2014 roku, podczas VIII Krajowego Zjazdu Członków PTB.

Kolejną istotną zmianą w funkcjonowaniu Towarzystwa było wypełnienie wymagań Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z kolejnymi aktualizacjami (27.06.2014), dotyczącymi także finansów Stowarzyszeń i Towarzystw. Dnia 5.10.2015 do Urzędu Skarbowego zostały złożone Zeznanie o Wysokości Osiągniętego Dochodu (CIT8) za lata 2009-2015. Sprawozdania przygotowało Biuro Rozrachunkowe w oparciu o materiały przygotowane przez prof. dr hab. Małgorzatę Syczewską, skarbnika PTB.

Od kilku miesięcy, po raz pierwszy w historii Towarzystwa, przygotowane są dokumenty pozwalające na przeprowadzenie weryfikacji nieaktywnych członków Towarzystwa. Decyzję w tej sprawie podejmie Krajowy Zjazd Członków, planowany na wrzesień 2016.

Planowo przebiegają przygotowania do Konferencji „Biomechanics 2016”, która odbędzie się pod auspicjami PTB, w dniach 5-7 września 2016 na terenie Filii AWF Warszawa w Białej-Podlaskiej. Do Komitetu Organizacyjnego, któremu przewodniczy prof. dr hab. Adam Czaplicki do dnia 1.06.2016 wpłynęło 146 streszczeń. Streszczenia zostały poddane ocenie przez 44 wybitnych biomechaników z ośrodków krajowych i zagranicznych, członków Komitetu Naukowego, pracującego pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzej Wita. Aktualnie trwają prace edytorskie i korekty językowe, zmierzające do wydania streszczeń w formie Book of Abstracts.

W dniach 20-22 maja 2016 odbyła się w Ustroniu Śląskim kolejna XIII Majówka Młodych Biomechaników im. Dagmary Tejszerskiej, także pod auspicjami PTB. Pragnę przekazać gratulacje i podziękowania dla organizatorów z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. Markowi Gzikowi i dr Agacie Guzik-Kopyto oraz całemu zespołowi za przygotowanie i przeprowadzenie bardzo udanej konferencji.